प्रशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबतच्या तरतूदी एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणेबाबत….शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा.

Leave a Reply