शासन निर्णय (मराठी भाषा)

  • 201901221129503533

    मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची …
  • 201901221327248033

    सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या …
  • 201901221327213433

    विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीयकार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार …
मराठी भाषा विभागाचे सर्व शासन निर्णय एकत्र पहाण्यासाठी इथे क्लिक करा..

मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत संस्था..

भाषा संचालनालय

मराठी विश्वकोशनिर्मिती मंडळ

साहित्य संस्कृती मंडळ

राज्य मराठी विकास संस्था

ठळक घडामोडी

prev next
X