शासन निर्णय
06-11-20त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी कार्यालयांनी ते करीत असलेल्या मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही.... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा
01-07-20शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत दिनांक २९ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा
03-10-19माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करण्याबाबत.  शासन परिपत्रकाची प्रत डाऊनलोड करा....
03-10-19श्री नामदेव गाथा हा ग्रंथ सवलतीच्या  दरात उपलब्ध करून देण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा....
03-10-19मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शासकीय प्रकाशनांची विक्री खाजगी वितरकांमार्फत करण्यास व शासकीय प्रकाशनांवर ४० टक्के सवलत देण्यास मान्यता देण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा.....
03-10-19महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०१० अंतर्गत “अन्य साहित्य संमेलनांना अर्थसहाय्य” या  योजनेमध्ये साहित्य संस्थांचा सहभाग वाढवून अनुदानात वाढ करण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा....
03-10-19राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचेमार्फत “पुस्तकांचे गाव” भिलार ही योजना कार्यान्वित करण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा....
03-10-19महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांची/चर्चासत्रांची संख्या वाढवणे. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा...
20-09-19मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र, मुंबई -उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा...
13-09-19मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त १०१८.७२ चौ.मी. जागेचे शुल्क अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा..
24-07-19मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त १०१८.७२ चौ.मी. जागा दीर्घकालीन भाडेपट्टीने संपादित करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा..
09-07-19मराठी भाषा विभाग व क्षेत्रीय कार्यालये यांच्या अधिकृत नवीन संकेतस्थळांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत. शासन परिपत्रकाची प्रत डाऊनलोड करा..
06-07-19मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.  शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-01-19मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-01-19
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-01-19विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीयकार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-01-19महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-19विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - सन 2018 व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-19मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-01-19महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-12-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती वर्षवार ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-12-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-12-18भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-12-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-12-18स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार सन 2017 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-12-18भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगांतील अविकाऱयांची अनुक्रमे दि.01.01.2014, दि.01.01.2015,दि.01.01.2016, दि.01.01.2017 व दि.01.01.2018 रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-12-18मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-12-18भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (विधि) या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. 01.01.2018 व दि. 01.01.2016 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-12-18दिनांक 1 जानेवारी ते दिनांक 15 जानेवारी, 2019 या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-11-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) व विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांची सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद एकत्रितरित्या प्रसिध्द करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-11-18श्री. ल. म. डोनीकर यांची भाषा उपसंचालक (विधि) या पदावरील पदोन्नती नियमित करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-11-18सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती- श्री.चं.वि.पारकर. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-10-18भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2014, दि.1.1.2015, दि.1.1.2016, दि.1.1.2017 व दि 1.1.2018 रोजीच्या तात्पुरत्या सामायिक ज्येष्ठतासूच्या. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-10-18वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 17.04.2015, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 1978 परिशिष्ट मधील भाग पहिला, उपविभाग-1 अनुक्रमांक 10 नियम क्र. 115 नुसार सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना विभागप्रमुख म्हणून मुंबई येथील कार्यालयीन इमारतीसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या रू.1.00 लाख पर्यंतच्या भाड्याची वित्तीय मर्यादा वाढवून रू. 3.00 लाख पर्यंतचे भाडे अदा करण्यास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-10-18भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-10-18श्री. अ.रा. जाधव यांना पर्यवेक्षक या पदावरील मानीव दिनांक मंजूर करणे व त्या अनुषंगाने पर्यवेक्षक संवर्गाच्या ज्येष्ठतेतील बदल शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-10-18शासकीय सेवेतील परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत - श्री. ह. म. सुर्यवंशी, विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, नागपूर. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-10-18संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था या पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-10-18माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-09-18मराठी भाषा व हिंदी भाषा परीक्षा सुधारणा समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-09-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2018 ते दि.28.2.2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-09-18भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2018 ते दि. 28.02.2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-09-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2018 ते दि.28.2.2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-09-18भाषा संचालनालयातील अर्थसंकल्पाच्या मराठी अनुवादाचे काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या मानधनाच्या दरात सुधारणा. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-09-18माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-09-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-08-18भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संदर्भात विद्यमान समिती / मंडळ पुढे चालू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-08-18भाषा संचालनालयातील लिपिक-टंकलेखक या मंजूर पदांचे कामकाज पाहण्यासाठी बाहृयस्त्रोताद्वारे भरलेल्या उमेदवारांवरील खर्च भागविण्यासाठी मंजुरी. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-08-18अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-08-18गोपनीय अहवाल/कार्यमुल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकारी निश्चित करणे शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-07-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2017 ते दि.1.1.2018 या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-07-18साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-07-18मराठी भाषा परीक्षा नियम व एतदर्थ मंडळाची परीक्षा पध्दत यामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियम तपासून शासनास शिफारशी करण्याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-06-18मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र, मुंबई - उभारणीसाठी समिती स्थापन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-06-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्ययंत्रणेकडून 1 वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-06-18मराठी भाषा विकासाच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (2052) नवीन उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-06-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-06-18एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषा परीक्षा पध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियम तपासून शासनास शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-05-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळांतर्गत अभ्यागत संपादकांच्या तात्पुरत्या सेवा घेण्याची पद्धत पुढे चालू ठेवणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-05-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी खरेदी समिती गठीत करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-05-18सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-05-18विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत..... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-05-18सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-05-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2017 ते दि.1.1.2018 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-05-18महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने)  नियम, १९६६, दि.३० एप्रिल, १९६६ अन्वये या नियमात नमूद केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता,  सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.१ मे, १९६६ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.  तसेच दि.१ मे, १९८५ पर्यंत वर्जित प्रयोजने वगळता, सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील कामकाजात मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते.  त्यानुषंगाने या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्याअंतर्गत प्रशासकीय कार्यालये, शासन अंगीकृत व्यवसाय, शासकीय उपक्रम यांना शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याबाबत सूचना पुन:श्च एकत्रित स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत.        तसेच प्रशासनात वारंवार वापरल्या जाणा-या इंग्रजी शे-यांसाठी पर्यायी मराठी भाषेतील संक्षिप्त शे-यांची लघुपुस्तिका देखील शासन निर्णयासोबत जोडली आहे. शासन परिपत्रक क्र.मभावा-२०१८/ प्र.क्र.४७/भाषा २ दि.७ मे, २०१८.
07-05-18शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-05-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या आस्थापनेवरील सहायक सचिव (गट-ब) या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-03-18भाषा संचालनालयाकडे प्राप्त होणा-या मराठी मजकुराचा इंग्रजीत  अनुवाद करण्याच्या कामासाठी भाषा तज्ञांची नामिका नव्याने स्थापन  करण्यात आली  आहे.  सदर शासन निर्णयान्वये  नामिकेमधील तज्ञांच्या एका नावात सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२,दि.२8 मार्च, २०१८.
28-03-18भाषा संचालनालयाकडून राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या एतदर्थ मराठी- हिंदी परीक्षा आणि प्रशिक्षण मंडळाच्या मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-03-18मराठी मजकूराचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा तज्ञांची नामिका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-03-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-03-18भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (हिंदी), गट-ब (अराजपत्रित) व अनुवादक (हिंदी), गट-क या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-03-18भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि.01.3.2018 ते दि. 30.9.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-03-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.01.03.2018 ते दि.30.09.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-03-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.01.03.2018 ते दि.30.09.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-03-18भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-03-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि.01.01.2001 ते दि.01.01.2010 कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करणे शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-03-18मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्ययंत्रणेकडून 1 वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-03-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ - आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-03-18मराठी भाषा भवनचे मुख्य केंद्र दक्षिण मुंबई किंवा वांद्रा-कुर्ला वसाहत परिसरामध्ये व उपकेंद्र ऐरोली, नवी मुंबई येथे बांधण्यास परवानगी मिळणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-02-18भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांची दि. 01.01.2013 ची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-18आधुनिक महाराष्ट्राची जडण घडण- शिल्पकार चरित्रकोश ह्या साप्ताहिक विवेकच्या संशोधन प्रकल्पास अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-02-18विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - सन २०१7 व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - सन 2017 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-02-18मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, सन 2017 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-02-18ज्येष्ठ कवी वि. वा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-02-18मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-01-18भाषा संचालनालयासाठी नवीन संगणक खरेदी करण्याबाबत प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-01-18मराठी भाषा विभागासाठी नवीन संगणक खरेदी करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-01-18भाषा संचालनालयाकडे प्राप्त होणा-या मराठी मजकुराचा इंग्रजीत  अनुवाद करण्याच्या कामासाठी भाषा तज्ञांची नामिका सदर शासन निर्णयान्वये नव्याने स्थापन  करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२,दि.२५ जानेवारी, २०१८
25-01-18मराठी मजकूराचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा तज्ञांची नामिका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-01-18भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2013 रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-01-18उप सचिवांचे पदांचे सह सचिव या पदात श्रेणी वाढ व रुपांतरित करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-18महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. 1.1.2018 ते दि. 28.2.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-18भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि. 1.1.2018 ते दि. 28.2.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-18महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. 1.1.2018 ते दि. 28.2.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-01-18वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका 1978, भाग-2, मराठी भाषा आणि साहित्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन त्याचप्रमाणे राज्य वाड्.मयीन पुरस्कार समारंभाचे आयोजन इत्यादी साठीचा खर्च संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यासाठी प्रशासकीय विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत - शुध्दिपत्रक शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-12-17भाषा संचालनालयातील वाहनचालक या अस्थायी पदास दि. 31.12.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-12-17स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार सन 2016 जाहीर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
08-12-17मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यामध्ये मराठी विकिपीडिया कार्यशाळेचे आयोजन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-12-17केंद्रशासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे , महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम इ. मध्ये ज्या बाबींमध्ये  इंग्रजी व हिंदीबरोबरच प्रादेशिक भाषेचा वापर  करावयाचा आहे त्या सर्व बाबी नमूद करुन त्यामध्ये  मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबतच्या सूचना एकत्रितरित्या या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. शासन परिपत्रक क्र.मभावा-२०१६/ प्र.क्र.८२/भाषा २,दि.५ डिसेंबर, २०१७
05-12-17केंद्र शासनाच्या त्रि-भाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे इत्यादीमध्ये इंग्रजी व हिंदीबरोबरच मराठीचा वापर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-11-17प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री.मि.व.टांकसाळे, सहनिबंधक, सहकारी संस्था. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-11-17मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2012 ते दि.1.1.2016 या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-11-17दिनांक 1 जानेवारी ते दिनांक 15 जानेवारी, 2018 या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-11-17भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (विधि) या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. 01.01.2011 ते दि.01.01.2017 व दि.01.01.2011 ते दि.01.01.2015 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
08-11-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व त्यांच्या 4 घटक संस्था तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी व दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या 7 साहित्य संस्थांना वाढीव अनुदान मंजूर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-10-17विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-10-17सहायक भाषा संचालक, (अनुवाद व शब्दावली), मुख्यालय,मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-10-17वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका 1978, भाग-2, मराठी भाषा आणि साहित्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन त्याचप्रमाणे राज्य वाड्.मयीन पुरस्कार समारंभाचे आयोजन इत्यादी साठीचा खर्च संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यासाठी प्रशासकीय विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-10-17भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2017 ते दि.31.12.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-10-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2017 ते दि.31.12.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-10-17महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. 1.10.2017 ते दि. 31.12.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-10-17माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-10-17माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-09-17महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी भाषा समितीची स्थापना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या  या ज्ञापनान्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे ज्ञापन क्र.२५६२३/ड -३ (अंदाज समिती)दि.१४ सप्टेंबर, २०१७.
13-09-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळास 16- प्रकाशने या उद्दिष्टासाठी पूरक मागणीव्दारे अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
08-09-17भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक यासंवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 या कालावधीची अतिरिक्त/ खंडीत तात्पुरतीसामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-09-17माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5 (1) व 5 (2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
29-08-17आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-08-17भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (विधि) या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 व दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2015 या कालावधीतील अतिरिक्त/खंडीत तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-08-17राज्यात न्यायालयीन कामकाजात प्रादेशिक भाषेचा सक्षमपणे वापर करणे, तसेच केंद्र व राज्य अधिनियमाच्या मराठी प्रती अद्ययावत करण्याकरिता प्रचलित कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याकरिता अभ्यासगट स्थापन करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-08-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील पुनर्रचित सदस्यत्वाचा राजीनाम्याबाबत- श्रीमती रेखा बैजल. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-07-17मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांचा दि. 1.1.2012 ते दि. 1.1.2016 या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-06-17मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्य यंत्रणेकडून 1 वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-06-17नवीन 10 विषयांचे परिभाषा कोश निमिर्ती करण्यासाठी भाषा संचालनालयाअंतर्गत विषयानुरुप उपसमित्या स्थापन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-06-17शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारांचे प्रदान प्रकरण सादरीकरणाचे तीन स्तर निश्चित करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-06-17बृहन्महाराष्ट्र मंडळ - एक खिडकी योजना राबविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-06-17इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक/ लघुटंकलेखक/ लघुलेखक संवर्गाच्या सुधारीत दि.24.3.2017 च्या अधिसूचनेसंदर्भात स्पष्टीकरण शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-06-17मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्य यंत्रणेकडून 1 वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-06-17महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित), वरिष्ठ लिपिक व ग्रंथालयीन सहायक, गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-06-17मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्य यंत्रणेकडून 1 वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-05-17महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2017 मासिक खर्चासाठी निधीचे वितरण. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-05-17भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-05-17भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली / विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-04-17मराठी भाषा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी नवीन जमाशीर्ष निर्माण करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-04-17एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी नेमण्यात येणाऱ्या प्राश्निक/ परीक्षक व अन्य कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-03-17प्रर्त्यापनाचे आदेश शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-17भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (मराठी), गट-ब (अराजपत्रित) व अनुवादक (मराठी), गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-03-17महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखन व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या  मराठी लघुलेखन,  मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत  (सुधारणा) नियम, 2017 -  इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक टंकलेखक/ लघुटंकलेखक/लघुलेखक संवर्गासाठीच्या  दि.06.05.1991 च्या “महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंगजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत” अधिसूचनेमध्ये या नियमान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन अधिसूचना क्र. टंलेप्र- 2015/प्र.क्र. 176/भाषा- 2,दि. 24 मार्च, 2017
24-03-17इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक/ लघुटंकलेखक/ लघुलेखक संवर्गाची दि.6.5.1991 ची अधिसूचना सुधारीत करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-03-17भाषा संचालनालयातील अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) व वरिष्ठ लिपिक, गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-03-17भाषा संचालनालयातील कनिष्ठ ग्रंथपाल, गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
08-03-17अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयामधील गट-अ ते गट-ड मधील पदांना लागू करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-03-17शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचेसाठी विहित केलेल्या हिंदी भाषा परीक्षांसाठी नियुक्त केलेल्या एतदर्थ मंडळाची पुनर्रचना -हिंदी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळाची स्थापना दि.२९.२.१९८८ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती.   सदर काम मराठी भाषा विभागामार्फत करण्यात येत असल्याने मंडळाची पुनर्रचना  या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.हिंभाप-२०१५/ प्र.क्र.१४०/भाषा-२,दि.७ मार्च, २०१७.
07-03-17शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या हिंदी भाषा परीक्षांसाठी नियुक्त केलेल्या एतदर्थ मंडळाची पुनर्रचना. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-02-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. 01.03.2017 ते दि. 30.09.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-02-17भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि. १.०३.२०१७ ते दि. ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-02-17महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१७ ते दि.३०.९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-02-17मराठी विश्वकोश परिचय ग्रंथ, परिभाषा कोश आणि मराठी विश्वकोशाचे 1 ते 20 खंड कार्ड पेनड्राईव्हवर उपलब्ध करून देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-02-17भाषा संचालनालयातील गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील पदे वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 2 जून 2015 च्या कमाल मर्यादेतून वगळण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-02-17महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सहायक सचिव, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2001 ते दि. 1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-02-17महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-01-17शासन व्यवहारात मराठीचा वापर - मंत्रालयीन विभागांची संकेतस्थळे मराठीतून करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-01-17ज्येष्ठ कवी वि.वा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-01-17महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या सवंर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि. 1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-17विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - सन २०१६ व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - सन 201६ जाहीर करण्याबाबत...... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-17मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, २०१६ जाहीर करण्याबाबत...... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-12-16मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-12-16भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली / विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-12-16भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2001 ते दि. 1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-12-16दिनांक 1 जानेवारी ते दिनांक 15 जानेवारी, 2017 या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-11-16अनुवादकांच्या सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा व पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणारी विभागीय परीक्षा यासाठी नेमलेले प्राश्निक, परीक्षक, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-10-16स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार सन 2015 जाहीर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-10-16भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2016 ते दि.28.02.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-10-16महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.1.10.2016 ते दि.28.02.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-10-16महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. 01.10.2016 ते दि. 28.02.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-09-16माजी राष्ट्रपती स्व. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-09-16महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ कार्यालयातील सचिव (गट-अ) व सहायक सचिव (गट-ब) (राजपत्रित) या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-08-16भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2012 रोजीचीअंतिमसामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-07-16शासन व्यवहार कोश (सुधारित) उपसमितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-07-16“एतदर्थ मंडळ - मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा” या मंडळास  कायमस्वरुपी मुदतवाढ देण्याबाबत - राज्य शासनाचे प्रशासकीय कामकाज १०० टक्के मराठीतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तरी देखील वर्जित प्रयोजने, न्यायालयीन प्रकरणे अशा स्वरुपाचे काम करण्यासाठी इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, टंकलेखक, इंग्रजी लघुलेखक यांची पदभरती होणार असल्याने त्यांची मराठी लघुलेखन व टंकलेखन परीक्षा घेण्यासाठी विद्यमान  एतदर्थ मंडळास या शासन निर्णयान्वये कायमस्वरुपी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.मटंप-2016/ प्र.क्र.15/ भाषा-2, दि.26 जुलै, 2016.
26-07-16एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास कायमस्वरूपी मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-07-16पुनर्रचित महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील शासन नियुक्त सदस्याचे नांव कमी करणेबाबत..... श्री. हेमंत दिवटे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-07-16ग्रंथोत्सव ही योजना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-07-16महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरणानुसार विभागस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती गठीत करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-07-16वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - 1978 भाग-पहिला, उप विभाग-एक, दोन व चार मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचे पुनर्प्रत्यायोजन. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-07-16महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-06-16भाषा सल्लागार समिती अंतर्गत स्थापन केलेल्या उपसमितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-06-16बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना अर्थसहाय्य ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेकडे वर्ग करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-06-16सुफी तत्वज्ञान : सखोल विश्लेषण या प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-06-16महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या उत्कृष्ट ग्रंथांचे भाषांतर योजनेअंतर्गत प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषांतरीत पुस्तकाच्या भाषांतरकाराच्या मोबदल्यात तसेच हस्तलिखितांवर अभिप्राय देणाऱ्या तज्ञांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-05-16महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियम, 1987 अन्वये राजपत्रित  व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वी असलेले वेगवेगळे मराठी भाषा परीक्षा नियम अधिक्रमित करुन एकत्रित नवीन नियम तयार करण्यात आले. त्यामध्ये दि.7 फेब्रुवारी, 2001 च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात आल्या.  तद्नंतर दि.30.12.87 च्या अधिसूचनेतील तरतुदी कोणाला लागू राहतील आणि दि.7.2.2001 च्या अधिसूचनेतील तरतुदी कोणाला लागू राहतील हे या परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रक क्र.मभाप-20१६/ प्र.क्र.१३/ भाषा-२,दि. २४  मे, 20१६.
24-05-16मराठी भाषा विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील 25 टक्के पदे निरसित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-05-16राजपत्रित अधिकारी आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा.... सुधारणा नियम-2016 शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-05-16भारतातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीची ऐतिहासिक वाटचाल - एक दृष्टीक्षेप या बृहद्प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-05-16बृहद्ग्रंथ प्रकल्पांचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने मंडळ स्तरावर घेण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-05-16महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2016 मासिक खर्चासाठी निधीचे वितरण शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-05-16महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यालयातील अधीक्षक, प्रपाठक, वरिष्ठ लिपिक व ग्रंथालयीन सहायक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-04-16एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा, हिंदी भाषा, मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे शुल्क वाढविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-04-16भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2011 रोजीची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
07-04-16महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी भाषा समितीची स्थापना, रचना व समितीची कार्ये याबाबतचा निर्णय राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात  आला आहे. महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारण, भाग ४-क, दि.७ एप्रिल, २०१६.
04-04-16महाराष्ट्राचे वाङ्मय महर्षी कृष्णराव अर्जुन केळूस्कर यांचे समग्र वाङ्मय या बृहद्प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-04-16महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 नुसार मासिक खर्चासाठी निधीचे वितरण. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-16महाराष्ट्राचा दृश्यात्मक कलापरंपरेचा आढावा प्रागैतिहासिक ते आधुनिक (बृह्दप्रकल्प) या प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-16सत्यशोधकांचे अंतरंग या बृह्दप्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-1619 व्या आणि 20 व्या शतकातील अध्यात्म मार्गदर्शकांचा बोध या बृह्दप्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-16मराठी सारस्वतांचे चित्र चरित्र या प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-16महाराष्ट्राच्या सामाजिक सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास या प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-03-16राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-03-16साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास, विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समितीची पुनर्रचना. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-03-16साहित्य निर्मितीमध्ये मोलाचे कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समितीची पुनर्रचना. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-03-16मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांकडून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शासकीय प्रकाशनांची विक्री अधिकृत वितरकांमार्फत करण्यास व शासकीय प्रकाशनांवर 40 सवलत देण्यास मान्यता देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-03-16भाषा संचालनालयातील श्री.ल.म.डोनीकर यांच्या सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावरील पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-16मराठी विश्वकोशाच्या अद्ययावतीकरणासाठी ज्ञानमंडळे स्थापन करण्यास मान्यता देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-16महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१६ ते दि.३०.९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-16भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०१६ ते दि.३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-16मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-02-16विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार-सन २०१५ व श्री.पु.भागवत पुरस्कार-सन 201५ जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-02-16महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.1.3.2016 ते दि.30.09.2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-02-16मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-02-16मराठी/इंग्रजी मजकुराचा अनुवाद करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नामिकेवर सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-02-16ज्येष्ठ कवी वि.वा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-02-16अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) मधील तरतुदीनुसार मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील पदे अपंग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-02-16राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची अभंगगाथा, भजनावली,आनंदामृत व इतर मराठी साहित्य राज्य शासनाने प्रकाशित करुन अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्याकरीता गठीत केलेली समिती रद्द करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-02-16स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार सन 2014 जाहीर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-02-16स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार योजनेच्या नियोजनाबाबत सुधारीत शासन आदेश. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-01-16विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-16महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत अन्य साहित्य संमेलनांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-16मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा व भविष्यात भाषा विकासाच्या अनुषंगाने राबवावयाच्या विविध कार्यक्रमासाठी नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-01-16महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 च्या कलम 6 अंतर्गत सुधारित नियम तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यास मान्यता देणेबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-01-16विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-01-16महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील सहायक हे पदनाम वरिष्ठ लिपिक या पदनामामध्ये रुपांतरित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-01-16महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील सहायकया पदाचे पदनाम बदलून वरिष्ठ लिपिक असे सुधारित पदनाम करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-12-15महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या विविध योजनांसाठी समित्या / उपसमित्या गठीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-12-15दिनांक 1 जानेवारी ते दिनांक 15 जानेवारी, 2016 या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-12-15महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०१० अंतर्गत राज्यातील जिल्हयाच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सव, २०१५ चे आयोजन करणेबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-11-15महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत राज्यातील जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सव, 2015 चे आयोजन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-11-15उर्दू मजकूराचा इंग्रजी / मराठी अनुवाद करण्यासाठी भाषा संचालनालयात स्थापन करण्यात आलेल्या उर्दू भाषा तज्ज्ञांच्या नामिकेवर सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
29-10-15पुनर्रचित महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील शासन नियुक्त सदस्यांची नावे कमी करणेबाबत - श्री.शिरीष गोपाळ देशपांडे व श्रीमती प्रभा गणोरकर. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-10-15राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत...... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-10-15भाषा संचालनालयातील श्री.अ.शां.गोसावी, भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांना नियमित पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-10-15मराठी भाषा विभाग व अधिपत्याखालील कार्यालयांकडून आयोजित करण्यात येणा-या विविध कार्यक्रमांच्या / समारंभांच्या वेळी मान्यवर व्यक्तींचे स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन करण्या ऐवजी पुस्तक भेट देऊन करण्याबाबत..... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-10-15माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा दि. १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत........ शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-10-15अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-09-15माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-09-15महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावरील अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नावांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-08-15एतदर्थ मंडळ - मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-08-15महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, 2015 - याद्वारे महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 यामध्ये “महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
सन 2015 चा महाराष्ट्र अधिनियमक्र. 36 , महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.21 ऑगस्ट, 2015  
05-08-15भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-08-15महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-08-15महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-07-15दि. १ मे ते १५ मे या कालावधीऐवजी  ”मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा”  दि.१ जानेवारी ते १५ जानेवारी या कालावधीत साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र.मभापं २०१५/ प्र.क्र.७०/भाषा-२ दि.२२ जुलै, २०१५
22-07-15दिनांक 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-07-15भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-07-15महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव पदाचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-07-15माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-07-15अभ्यागत संपादकांच्या भेटीची सवलत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-07-15एतदर्थ मंडळ - मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-06-15प्रकरण सादर करण्यासाठी सादरीकरणाचे तीन स्तर निर्धारित करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-06-15माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
29-05-15भाषा संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहय्यक प्राध्यापक, शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-05-15भाषा संचालनालयाअंतर्गत परिभाषा कोशांच्या सुधारित आवृत्त्या काढण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-05-15भाषा संचालनालयाअंतर्गत परिभाषा कोशांच्या सुधारित आवृत्त्या काढण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-05-15मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-05-15भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावर श्री.के.सा.पेटकर यांना नियमित पदोन्नती देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-05-15दिनांक 7 मे, 2015 रोजी आयोजित मराठी ज्ञानपीठ गौरव सोहळ्यासाठी सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-05-15दिनांक 1 मे ते 15 मे हा कालावधी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा म्हणून साजरा करणेबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
29-04-15भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट- ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2000 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-04-15शासन व्यवहारात मराठीचा वापर विविध विभागातील नस्त्यावरील टिप्पण्या, शेरे, अभिप्राय, अनौपचारिक संदर्भावरील टिप्पण्या, बैठकांचे कार्यवृत्त, अहवाल तसेच निविदा, जाहिराती इत्यादी मध्ये मराठीचा वापर करण्याबाबत.. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-04-15महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-04-15महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत अन्य साहित्य संमेलनांना अनुदान देण्याच्या अनुषंगाने निकष निश्चित करण्याबाबत ... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-04-15महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याच्या अनुषंगाने निकष निश्चित करण्याबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-03-15शासन व्यवहार कोश (सुधारित) उपसमितीस मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-03-15मराठी विश्वकोशाच्या वेबपोर्टलच्या रचनेत बदल करून अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व तिची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-03-15मराठी विश्वकोशाच्या संपादनाचे काम करणारे लेखक, समीक्षक व भाषांतरकार यांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-03-15मराठी विश्वकोशाच्या संपादनाचे काम करणारे लेखक, समीक्षक व भाषांतरकार यांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-03-15अध्यक्ष तथा प्रमुख संपादक, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांच्या कार्यालयीन कामासाठीच्या वाहन सुविधेवरील खर्चात वाढ करण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-02-15साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक विंदा करंदीकर यांच्या नांवे जीवन गौरव पुरस्कार, २०१४ प्रदान करण्याबाबत... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-02-15साहित्य निर्मितीमध्ये मोलाचे कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार 201४ जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-02-15जेष्ठ कवी वि.वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-02-15शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या मराठी भाषा परीक्षांसाठी नियुक्त केलेल्या एतदर्थ मंडळाची पुनर्रचना. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-02-15अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, घुमान, पंजाब - सन 2015 च्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-02-15महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत..... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-02-15श्री.पु.भागवत पुरस्कार निवड समितीची पुर्नरचना करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-02-15विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार निवड समितीची पुर्नरचना करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-02-15मराठी विश्वकोशाच्या संपादनाचे काम करणारे लेखक, समीक्षक व भाषांतरकार यांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-02-15श्री.अ.वा.गिते यांचा सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या (गट-ब) मधील पदावरील परिवीक्षा कालवधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-12-14महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत राज्यातील जिल्हयाच्या ठिकाणी, ग्रंथोत्सव, 2014 चे आयोजन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-12-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या पुस्तक प्रकाशन योजने अंतर्गत मंडळाने लिहून घेतलेल्या पुस्तकाच्या लेखकाच्या मानधनात वाढ तसेच मंडळाकडे पुस्तक प्रकाशनार्थ प्राप्त होणाऱ्या हस्तलिखितांचे परिक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-12-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या बैठकीच्या आयोजनासाठी अपेक्षित खर्चाची रक्कम संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरीत करण्यास सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना कायमस्वरूपी मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-12-14एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-12-14मराठी विश्वकोशाच्या वेबपोर्टलच्या रचनेत बदल करून अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व तिची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-12-14भाषा संचालनालयातील भाषा अधिकारी (हिंदी),गट - ब ( राजपत्रित ) या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-11-14स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार - सन 2013 - 2014 जाहीर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-11-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षांना सेवा सुविधा मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-11-14कुमार विश्वकोश बोलक्या स्वरूपात करण्यासाठी येणाऱ्या ध्वनीमुद्रणाच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-11-14श्रीमती सु.ग.पवार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (गट-ब) संवर्गातील पदावरील सेवा जोडून देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-10-14मराठी भाषा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी लेखाशीर्षे निर्माण करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-10-14मराठी भाषा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी नवीन लेखाशीर्षे निर्माण करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-10-14श्रीमती मी.रा.पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांची महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट-अ) पदावरील सेवा जोडून देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-10-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या विविध योजनांसाठी समित्या / उप समित्या गठीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-10-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या ललित व ललितेतर पुस्तक प्रकाशनार्थ अनुदान योजनेत पुस्तकाच्या प्रकाशनार्थ देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ तसेच सदर पुस्तकांच्या हस्तलिखितांचे परिक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-09-14महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामध्ये विश्वकोशाच्या कामासाठी बाहेरून येणा-या अभ्यागत संपादकांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-09-14कुमार विश्वकोश खंड-2 (जीवसृष्टी व पर्यावरण), भाग-2 च्या ब्रेल लिपीतील 115 प्रती राज्यातील अंध शाळांना मोफत वाटण्यास मान्यता देण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-09-14स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार योजने अंतर्गत परीक्षण समिती गठित करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
09-09-14राज्यात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तू, संगणकीय प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान उपकरण, भ्रमणध्वनी इत्यादी मध्ये राजभाषा मराठीचा वापर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-08-14श्रीमती वि.ल.डोनीकर यांचा सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या (गट-ब) मधील पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-08-14श्रीमती सु.ग.पवार यांचा सचिव(गट-अ), महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ या पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-08-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व त्यांच्या 4 घटक संस्था तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी व दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या 7 साहित्य संस्थांना अनुदान मंजूर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-08-14शासन व्यवहारात मराठीचा वापर शासनाचे धोरणे, अहवाल, आदेश, नियम, शासन निर्णय, अधिसूचना, व प्रारूप नियम इत्यादी मध्ये मराठीचा वापर करण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
14-08-14श्रीमती मी.रा.पाटील यांचा सचिव (गट-अ), महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ या पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-08-14महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षांना आतिथ्य भत्ता वाढवून देण्याबाबत.... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-08-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या नवलेखक योजनेअंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांना द्यावयाच्या मानधनात वाढ करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-07-14भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावर नियमित पदोन्नती देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-07-14केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-07-14अभ्यागत संपादकांच्या भेटीची सवलत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-07-14अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना निवासी दूरध्वनीवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-06-14माहितीचा अधिकारी अधिनियम 2005 कलम 5 (1) व ५(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19(1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-04-14भाषा संचालनालयाकडे केंद्र शासन अन्य राज्य शासन, स्वायत्त व खाजगी संस्था यांच्याकडून अनुवादाचे काम पाठविण्यात येते.  सदर अनुवादाच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नामिकेवरील तज्ञांना / अनुवादकांना दिल्या जाणा-या मानधनाबाबत तरतूद सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.बैठक-२०१३/ प्र.क्र.१६२/भाषा-२दि. १९ एप्रिल, २०१४.
19-04-14भाषा संचालनालयाकडे केंद्र शासन व अन्य राज्य शासन, स्वायत्त व खाजगी संस्था यांच्याकडून अनुवादासाठी आलेल्या कामाबद्दलच्या मानधनाच्या दरात सुधारणा करणेबबात. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-04-14शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक तसेच इंग्रजी लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा सन 2012 नंतर पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-04-14राज्यामध्ये दिनांक 1 मे ते 15 मे हा कालावधी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-03-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या नवलेखक योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात येणारे स्व.यशवंतराव चव्हाण वाङमय पुरस्कार व सरफोजीराजे भोसले पुरस्कार बंद करण्याबाबत व उत्कृष्ट मराठी वाङमय निर्मितीस राज्य पुरस्कार योजनेचे नवीन नामकरण करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-02-14साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक विंदा करंदीकर यांच्या नांवे जीवन गौरव पुरस्कार 2013 प्रदान करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-02-14साहित्य निर्मितीमध्ये मोलाचे कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार 2013 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-02-14केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत....... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-02-14सन 2012 - 2013 या वर्षाच्या उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार जाहीर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-01-14रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्र बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-01-14महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत नियतकालिकांच्या प्रकाशनासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवून देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-01-14एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-14डीजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टोकन हरवल्यास अनुसरावयाची कार्यपध्दती. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-01-14शासन निर्णय संकेतस्थाळावर अपलोड करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-12-13माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्तमहानायक हे पुस्तक प्रकाशित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
18-12-13अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित 87 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, सासवड - सन 2014 च्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-12-13आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (इ.स.1818 ते 1945) या प्रकल्पास मान्यता देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
04-12-13महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वाई येथील कला विभागातील कलासंपादक, प्रमुख मानचित्रकार, प्रमुख चित्रकार, सहायक मानचित्रकार, संदर्भ सहायक या पदांचे मानधन वाढविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-11-13महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत राज्यातील जिल्हयाच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सव-2013 चे आयोजन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-11-13राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची अभंगगाथा, भजनावली, आनंदामृत व इतर मराठी साहित्य राज्य शासनाने प्रकाशित करुन अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्याकरीता समिती गठीत करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-10-13भाषा सल्लागार समिती अंतर्गत उपसमिती स्थापन करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-10-13रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्राच्या बांधकामासाठी नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
15-10-13राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ एकत्रीकरणी अशासकीय सदस्य समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-10-13भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-09-13भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक, भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा उप संचालक (विधी), गट-अ, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) व भाषा अधिकारी (हिंदी), गट-ब या सहा पदांचे सेवाप्रवेश नियम सुधारित करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-08-13एतदर्थ मंडळाच्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-08-13एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-08-13रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर मराठी भाषा संशोधन विकास व सांस्कृतिक केंद्र बांधण्यास मंजुरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
08-08-13राज्य मराठी विकास संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ एकत्रीकरण -अशासकीय सदस्यांची समिती गठीत करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-08-13महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना आतिथ्य भत्ता वाढवून मिळण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-06-13महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,मुंबई -- नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 7 कार्यशाळा / शिबीरे आयोजित करणे व सध्या देण्यात येत असलेल्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-06-13उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार सन 2011-2012 पासून नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञ परिक्षकांना द्यावयाच्या मानधनात वाढ करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-04-13दि.१ मे  हा  राजभाषा मराठी दिन म्हणून एकच दिवस साजरा न करता त्याऐवजी १ मे ते १५ मे हा कालावधी ”मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र.मभादि २०१२/१७९/प्र.क्र.६१/भाषा २, दि.१२ एप्रिल, २०१३.
12-04-13राज्याचे पुढील 25 वर्षाचे मराठी भाषा विषयक धोरण ठरविण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीमार्फत विभागवार सहविचार बैठका घेण्यास मंजूरी देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-04-13राज्यामध्ये दिनांक 1 मे ते 15 मे हा कालावधी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा म्हणून साजरा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-03-13केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-03-13भाषा सल्लागार समिती अंतर्गत स्थायी समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
12-03-13भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-02-13भाषा सल्लागार समितीची पुर्नरचना करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-01-13जेष्ठ कवी वि.वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
21-01-13महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील संस्थांना मराठी भाषेचा विकास, संगोपन, संवर्धन व अभिवृध्दीसाठी अर्थसहाय्य / प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-01-13उत्कृष्ट मराठी वाङ्मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार सन 2010-2011 जाहीर करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
01-01-13चिपळूण येथे होणाऱ्या 86 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-12-12सर्व शासकीय कार्यालयात तसेच सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये मराठी युनिकोडचा वापर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
05-12-1218 व्या आणि 19 व्या अखिल भारतीय नवोदित साहित्य संमेलनाकरीता मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्यात आलेल्या रु.5.00 लक्ष इतक्या निधीच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-11-12एतदर्थ मराठी परीक्षा आणि प्रशिक्षण मंडळ भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व्दारा घेण्यात येणाऱ्या अमराठी राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
26-11-12महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत राज्यातील जिल्हयाच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-11-12राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अलंकार व वेशभूषा कोश या प्रकल्पास मान्यता देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
11-10-12सन 2012-13 या वित्तीय वर्षात राज्य मराठी विकास संस्थेस अनुदान (योजनांतर्गत) उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-09-12सन 2012-13 या वित्तीय वर्षात राज्य मराठी विकास संस्थेस अनुदान (योजनेतर) उपलब्ध करुन देण्याबाबत (ऑगस्ट-सप्टेंबर, 2012) शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-09-12उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार सन 2011-2012 साठी परिक्षण समितीची नियुक्ती शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-09-12उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार देण्याबाबतची योजना शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-08-12साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक कै.विंदा करंदीकर यांच्या नावे जीवन गौरव पुरस्कार देण्यासाठी निवड समित शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
31-08-12साहित्य निर्मितीमध्ये मोलाचे कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समिती शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-08-12(शुध्दीपत्रक) सन 2012-13 या वित्तीय वर्षात राज्य मराठी विकास संस्थेस अनुदान (योजनांतर्गत) उपलब्ध करुन देण्याबाबत (जून-जुलै, 2012) शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
27-08-12मुख्य लेखाशिर्ष 2205-कला व संस्कृती 31 सहायक अनुदान (वेतनेतर) योजनांतर्गत याखाली पूरक मागणीव्दारे अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-08-12सन 2012-13 या वित्तीय वर्षात राज्य मराठी विकास संस्थेस अनुदान (योजनेतर) उपलब्ध करुन देण्याबाबत (जून-जुलै, 2012) शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
13-08-12सन 2012-13 या वित्तीय वर्षात राज्य मराठी विकास संस्थेस अनुदान (योजनांतर्गत) उपलब्ध करुन देण्याबाबत (जून-जुलै, 2012) शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
25-06-12(शुध्दीपत्रक) नाटयसंज्ञा कोश या प्रकल्पास मान्यता व खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
10-05-12राज्य मराठी विकास संस्थेला सन 2012-13 या आर्थिक वर्षामधील माहे एप्रिल व मे, 2012 च्या अर्थसंकल्पीय लेखा अनुदानाचे वाटप शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
30-03-12(शुध्दीपत्रक) राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 -- मराठी व्युत्पत्ती कोश या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता व खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
29-03-12राज्य मराठी विकास संस्थेला सन 2011-12 या आर्थिक वर्षासाठी योजनांतर्गत मंजूर अनुदानाचे वितरण शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-03-12राज्य मराठी विकास संस्थेला सन 2011-12 या आर्थिक वर्षासाठी योजनांतर्गत मंजूर अनुदानाचे वितरण शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
24-02-12महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या ज्येष्ठ साहित्यिक कलावंतांना गौरववृत्ती देऊन सत्कार करणे या शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-02-12महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा दिवस या कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-02-12(शुध्दिपत्रक) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत मराठी शब्दकोशाच्या संपादनासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवून देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-02-12(शुध्दिपत्रक) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत नियतकालिकांच्या प्रकाशनासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवून देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
03-02-12(शुध्दिपत्रक) चंद्रपूर येथे होणाऱ्या 85 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. . . शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-01-12महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत शब्दकोश प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढून देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
19-01-12महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत नियतकालिकांच्या प्रकाशनासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवून देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
17-01-12मराठी भाषा विकास व संवर्धनाकरिता आखण्यात आलेल्या योजनांसाठी पुरवणी मागणीव्दारे अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-12(शुध्दिपत्रक) मराठी भाषा विकास व संवर्धनासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांना शासन मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-01-12चंद्रपूर येथे होणाऱ्या 85 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-01-12महाराष्ट्र वचनकोश ग्रंथप्रकल्प या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता व खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
06-01-12महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 खाद्यसंसकृती कोश या प्रकल्पास मान्यता देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
02-01-12मराठी नाटक आणि रंगभूमीचा इतिहास व मराठी चित्रपटसृष्टीचा समग्र इतिहास या प्रकल्पास मान्यता व खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-12-11महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या सदस्यांच्या बैठक भत्त्यातील वाढ मंजूर करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
23-12-11मराठी भाषा विकास व संवर्धनासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांना शासन मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-12-11(शुध्दिपत्रक) ग्रंथसंस्कृती जोपासना अभियानाकरीता आकस्मिकता निधी अग्रीम मंजूर करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
28-11-11ग्रंथसंस्कृती जोपासना अभियानाकरीता आकस्मिकता निधी अग्रीम मंजूर करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
16-11-11महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 -- मराठी व्युत्पत्ती कोश या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता व खर्चास मंजूरी शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
20-09-11नाटयसंज्ञा कोश या प्रकल्पास मान्यता व खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा
22-07-10मराठी भाषेशी संबंधित सर्व विषय एकत्रितपणे हाताळण्यासाठी एकच स्वतंत्र विभाग असावा  व मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाठी राबवावयाच्या योजना, संबंधित संस्था या एकाच विभागाच्या कार्यक्षेत्राखाली असाव्यात या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीनुसार सन २०११ च्या आर्थिक वर्षापासून  मराठी भाषा विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन निर्णय क्र. मभावा-2010/458/ प्र.क्र.95/(भाग-2)/20-ब,दि. 22 जुलै, 2010
01-07-10फक्त महाराष्ट्रातील केंद्रशासनाच्या कार्यालयात वेगवेगळ्या अर्जांचे नमुने, नामफलक, सूचनाफलक, निर्देशफलक इ. हिंदी व इंग्रजी भाषेबरोबरच प्रादेशिक भाषेत छापण्याबाबत सूचना त्रिभाषा सूत्राच्या अनुषंगाने केंद्रशासनाच्या राजभाषा विभागाने या ज्ञापनान्वये दिल्या आहेत. केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र.१-14013/०३/ २०१०-राभा (नीति-1, दि.१ जुलै, २०१०
06-11-09शासन व्यवहारात देवनागरी लिपी व वर्णमालेनुसार मराठी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण व संगणक इ. मध्ये एकरुपता आणण्यासाठी देवनागरी लिपी व वर्णामाला या शासन निर्णयाद्वारे अद्ययावत करण्यात आली आहे.  या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या पत्त्यामध्ये देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला व अंक दर्शविण्यात आले आहेत. शासन निर्णय क्र.मभावा-२००४/ प्र.क्र.२५/२००४/२० ब,दि.६ नोव्हेंबर, २००९
31-05-08महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, वाणिज्यीक संस्था, हॉटेल्स, आहारगृहे इ. चे नामफलक मराठीत लिहिण्याबाबत तरतूद उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या या परिपत्रकात करण्यात आली आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे परिपत्रक क्र.बीएसई ०५/२००८/ प्र.क्र.८५१६/ कामगार-९,दि.३१ मे, २००८
14-03-07अंध, अपंग, मूक बधीर यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबतचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र.मभाप-2005/745/प्र.क्र.61/06/ 20-ब, दि. 14 मार्च, 2007 
14-03-07न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर वाढावा याकरीता सर्व दुय्यम ता दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठीतून दाखल करण्याबाबत- या शासन निर्णयाद्वारे दि.29.01.2007 च्या परिपत्रकाच्या  सूचनेमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याकरीता “जिल्हास्तरीय व इतर दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे” असा बदल करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक क्र. मभावा-2006/1099/प्र.क.73 /06-20-ब, दि. 14.03.2007
29-01-07न्याय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा याकरिता  दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठीतून दाखल करण्याबाबतच्या सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. शासन परिपत्रक क्र. मभावा-2006/ 1099/ प्र.क.73/ 06 - 20-ब, दि. 29.01.2007
09-12-05न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  शासनाकडून दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याकरीता रजिस्ट्रार जनरल, हाय कोर्ट, बॉम्बे यांनी   या परिपत्रकाद्वारे सर्व दुय्यम न्यायालयांना आपल्या स्तरावर ५० टक्के कामकाज मराठीतून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे परिपत्रक क्र. पी.0104/6, दि.09 डिसेंबर, 2005
07-02-01महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (उच्च न्यायालयीन  कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी परीक्षा (सुधारणा नियम, 2000)-  या नियमान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियम, 1987 यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. क्र. मभाप-1097/1652/ प्र.क्र.72/97/ 20-ब, दि. 07 फेब्रुवारी, 2001
31-08-00उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 च्या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या प्रयोजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल-1099/ प्र.क्र.90/99/20-ब,   दि. 31 ऑगस्ट, 2000      
21-07-98उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या, राज्यातील सर्व दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 पासून  या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली प्रयोजने वगळून अन्य प्रयोजनांसाठी उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या,  राज्यातील सर्व दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. शासन अधिसूचना क्र.ओएफएल-1098/ प्र.क्र.50/98/20-ब, दि. 21 जुलै, 1998
21-07-98उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 पासून  या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली प्रयोजने वगळून अन्य प्रयोजनांसाठी राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल-1098/ प्र.क्र.50/98/20-ब, दि. 21जुलै,1998
10-04-97दि.१ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली असल्याने १ मे हा राजभाषा मराठी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र.मभावा-१०९६/११६/ प्र.क्र.७/ ९६/२० ब,दि.१० एप्रिल, १९९७.
30-09-93महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखन व इंग्रजी टंकलेखक यांच्यासाठी सक्तीची मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखन परीक्षा ) (सुधारणा)  नियमावली, 1993 - दि.06.05.1991 च्या “महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंगजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत” अधिसूचनेमध्ये या नियमान्वये परीक्षेसाठी अर्ज पाठविण्यासंदर्भातील महिन्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन अधिसूचना क्र. टंलेप्र- 1081/ सीआर/344/वीस-ब,दि. 30 सप्टेंबर, 1993
16-11-92शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना  एतदर्थ मंडळाची  हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत   -  या शासन निर्णयान्वये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ५० अथवा १०० गुणांच्या हिंदी विषयासह उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना केव्हापासून सूट देण्यात यावी ते निश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१०९२/१३०६/ प्र.क्र.१२९/९२/२०,दि.१६ नोव्हेंबर, १९९२.
03-09-92मातृभाषा मराठी असलेल्या राजपत्रित अधिका-यांना आणि अराजपत्रित कर्मचा-यांना मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्याबाबत - या शासन परिपत्रकान्वये मातृभाषेसंबंधीच्या नियमातील निकष पूर्ण करणा-या शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना केव्हापासून सूट द्यावी आणि  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा किेंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाची परीक्षा १०० गुणांचा मराठी उच्चस्तर विषय घेऊन उत्तीर्ण  करणा-या शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना केव्हापासून सूट द्यावी.  याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक क्र.मभाप-१०९२/ १०४५/प्र.क्र.९८/ ९२/२०, दि. ३ सप्टेंबर, १९९२.
20-04-92राज्यात व राज्याबाहेर मराठी भाषेचा विकास व्हावा या उद्देशाने दि.१ मे १९९२ पाासून  राज्य मराठी विकास संस्था या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. क्र. इएसटी-5592/448/ 92/प्रशा-1,दि. 20.04.1992
06-05-91महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंगजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत- या नियमानुसार इंग्रजी लघुलेखनाचे काम करणाऱ्या प्रत्येक लघुलेखकाला एतदर्थ मंडळाची 80 श.प्र. मि. लघुलेखनाची व 30 श.प्र. मि. मराठी टंकलेखनाची परीक्षा किंवा  इंग्रजी टंकलेखनाचे काम करणाऱ्या प्रत्येक टंकलेखकाला  30 श.प्र. मि. मराठी टंकलेखनाची परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण  करणे आवश्यक आहे. शासन अधिसूचना क्र. टंलेप्र 1081/ सीआर-344/वीस-ब, दि. 06 मे, 1991
30-12-87महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियम, 1987 - राजपत्रित  व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वी असलेले वेगवेगळे मराठी भाषा परीक्षा नियम अधिक्रमित करुन एकत्रित नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. शासन अधिसूचना क्र. मभाप -1087/ 14/सीआर-2/87/ 20, दि.30 डिसेंबर, 1987
26-02-86ऑफिशियल लँग्वेज रुल्स, १९७६ मधील ११ (3) च्या  तरतुदीच्या अनुषंगाने तसेच या संदर्भातील दि.१८ जून, १९७७ या नियमानुसार त्रिभाषा सूत्राच्या अनुषंगाने सर्व केंद्र शासकीय कार्यालये व त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत बँका, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांना प्रादेशिक भाषा, हिंदी व इंग्रजी अशा तिन्ही भाषेत नामफलक, सूचनाफलक, निर्देशफलक इ.लावण्याचे निर्देश देण्याबाबत सूचना या  केंद्र शासनाच्या ज्ञापनान्वये  देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र.१-14013/2/86-ओ.एल. (अे-1),दि.26 फेब्रुवारी, 1986.  
01-12-84राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी एतदर्थ मंडळाची  हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत  - माध्यमिक शालांत परीक्षेत ५० अथवा १००  गुणांचा स्वतंत्र तसेच हिंदी-संस्कृत, हिंदी-मराठी, हिंदी-उर्दू  इ.  संयुक्त हिंदी विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्‍या  अधिकारी व कर्मचारी यांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षेतून सूट देण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१०८३/ १४४८/वीस, दि.१ डिसेंबर,१९८४.
21-06-82राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत - हिंदी मातृभाषा असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी उच्चस्तर व निम्नस्तर परीक्षेतून  सूट देण्याची तरतूद या नियमान्वये करण्यात आली आहे. हिंदी मातृभाषेचे निकष ठरविण्यासाठी मराठी मातृभाषेसंदर्भातील दि.१० फेब्रुवारी, १९७८ अन्वये ठरविण्यात आलेले निकष लागू असतील. शासन अधिसूचना क्र.हिंभाप-१०८१/३०५/वीस,दि.२१ जून, १९८२.
25-05-81शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत - या शासन निर्णयान्वये माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये हिंदी विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी  एतदर्थ मंडळाची उच्च व निम्नश्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली तसेच डिसेंबर, १९६६ नंतर आणि दि.२४ नोव्हेंबर, १९७७ पूर्वी हिंदी भाषेची परीक्षा घेणा-या खाजगी संस्थांच्या परीक्षांना समकक्ष म्हणून दिलेली मान्यता काढण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१०८०/१३१/वीस,दि.२५ मे, १९81.
10-02-78मराठी मातृभाषा असलेल्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी उच्चश्रेणी व निम्नश्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत - हिंदी मातृभाषा असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी  यांना एतदर्थ मंडळाची हिंदी उच्चश्रेणी व निम्नश्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत हिंदी मातृभाषेचे निकष ठरविण्यासाठी मराठी मातृभाषेसंदर्भातील दि.१० फेब्रुवारी, १९७८ अन्वये ठरविण्यात आलेले निकष लागू असल्याने मराठी भाषेतील शासन निर्णय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. शासन निर्णय.मभाप-१५७७-२८,दि.१० फेब्रुवारी,१९७८.
24-11-77खाजगी संस्थांमार्फत घेतल्या जाणा-या हिंदी भाषा परीक्षांची एतदर्थ मंडळाच्या उच्च व निम्न श्रेणी परीक्षांशी समकक्षता ठरविणेबाबत.- या शासन निर्णयान्वये ज्या  खाजगी संस्थांमार्फत हिंदी भाषा परीक्षा घेतल्या जातात, अशा संस्थांची यादी परिशिष्टामध्ये जोडून त्यामध्ये संस्थानिहाय एतदर्थ मंडळाच्या उच्च व निम्न श्रेणी परीक्षांशी समकक्ष अशी  मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१९७६/४६१/२८,दि.२४ नोव्हेंबर, १९७७.
18-06-77अहिंदी भाषिक राज्यामध्ये असलेल्या केंद्र शासनाच्या कार्यालयात नामफलक, सूचनाफलक, निर्देशफलक इ. हिंदी व इंग्रजी भाषेबरोबरच स्थानिक लोकांना समजण्यासाठी प्रादेशिक भाषेतही असावेत.  त्यांचा क्रम, (१) प्रादेशिक भाषा  (२) हिंदी व (३) इंग्रजी असा असावा.  तसेच सर्व भाषेतील लिपीतील अक्षरे सारखी असावीत, अशी तरतूद या नियमान्वये करण्यात आली आहे.   अशा प्रकारे त्रिभाषा सुत्राचा पुनरुच्चार या ज्ञापनान्वये करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र.१-14013/५/७6-ओ.एल. (अे-1),दि.१८ जून, १९७७.
10-06-76राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी उत्तीर्ण व्हावयाच्या हिंदी भाषा परीक्षा, नियम, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तके - या शासन निर्णयान्वये पूर्वीच्या नियमांमध्ये, अभ्यासक्रमांमध्ये काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१९७६-२८, दि.१०जून, १९७६.
01-01-76ऑफिशियल लँग्वेज रुल्स, १९७६ - केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्यातील संवादाची भाषा तसेच केंद्रीय कार्यालयातील परस्परांमधील संवादाची भाषा, इ. बाबी या नियमात नमूद करण्यात आल्या आहेत.   तसेच नामफलक, सूचनाफलक, निर्देशफलक इ. हिंदी व इंग्रजी भाषेत असावेत. अशी तरतूद या नियमात असली तरी, केंद्रशासनाला आवश्यक वाटल्यास एखाद्या केंद्रीय कार्यालयास या नियमातून सूट देऊ देता येईल, अशी तरतूद या नियमातील 11 (3) अन्वये करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या राजभाषा विभागाचे नियम क्र.जी.एस.आर.१०५२
21-06-69अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषेच्या परीक्षा-  महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट असलेल्या जुन्या मुंबई राज्यातील तसेच पूर्वीच्या मध्यप्रदेशातील व हैद्राबाद राज्यातील अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी प्रादेशिक भाषा परीक्षा नियमावलीत एकसूत्रता आणून सगळयांसाठी समान भाषा परीक्षा नियमावली या शासन निर्णयान्वये तयार करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र. मभाप-1569/20990-म, दि.21 जून, 1969
25-03-68मनी ऑर्डर फॉर्म आणि लोकांद्वारे उपयोगात आणल्या जाणा-या वेगवेगळ्या अर्जांचे नमुने प्रादेशिक भाषेत छापण्याबाबत - सदर निर्णयाद्वारे केंद्रीय  कार्यालयात भरावे लागणारे विविध अर्जांचे नमुने स्थानिक जनतेच्या सोयीसाठी  प्रादेशिक भाषेत छापण्याच्या सूचना त्रिभाषा सुत्राच्या अनुषंगाने देण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय क्र.७/९/६५/ओएल दि.२५.३.१९६८.
18-01-68दि ऑफिशियल लँग्वेज रिझोल्युशन,  १९६८- सदर निर्णयान्वये देशाच्या विविध भागातील लोकांना केंद्रशासनाशी संवाद साधणे सोपे व्हावे यासाठी हिंदी,  इंग्रजी यासह स्थानिक जनतेच्या भाषेचाही प्रशासकीय कामकाजात समावेश करण्याबाबतचे  त्रिभाषा सुत्र पहिल्यांदाच  स्विकारण्यात आले आहे. केंद्र  शासनाच्या गृह विभागाचा शासन  निर्णय क्र.एफ/४/८/६५/ओएल,दि.१८ जानेवारी, १९६८
03-08-67राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषेच्या परीक्षा-  महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट असलेल्या जुन्या मुंबई राज्यातील तसेच पूर्वीच्या मध्यप्रदेशातील व हैद्राबाद राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी प्रादेशिक भाषा परीक्षा नियमावलीत एकसूत्रता आणून सगळयांसाठी समान भाषा परीक्षा नियमावली या शासन निर्णयान्वये तयार करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र. मभाप-1567-1729-म, दि.03 ऑगस्ट, 1967
30-04-66महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, 1966 - या नियमात नमूद  केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.01 मे, 1966 पासून अनिवार्य करमहाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, 1966 - या नियमात नमूद  केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.01 मे, 1966 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. ण्यात आले आहे. शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल- 1066 (एक)/एम, दि. 30 एप्रिल, 1966
11-01-65महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ : सदर अधिनियमान्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून “देवनागरी लिपितील मराठी भाषेचा” अंगीकार करण्यात आला आहे. सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 5, महाराष्ट्र शासन राजपत्र - दि. 11 जानेवारी, 1965
10-05-63दि ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट, १९६३ :- सदर अधिनियमान्वये केंद्रीय कार्यालयीन कामकाजासाठीची भाषा ठरविण्यात आली आहे.  केंद्रीय आणि राज्य अधिनियमांचे हिंदी भाषेत भाषांतर,  अधिनियम आणि काही ठराविक उद्दिष्टांसाठी उच्च न्यायालयात वापरली जाणारी भाषा  ठरविण्यात आली आहे केंद्र शासनाचा १९६३ चा अधिनियम क्र.१९  
14-02-63अभाषिक मराठी कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा शिकविण्यासाठी व त्यांच्यासाठी मराठी भाषा परीक्षा घेण्यासाठी एतदर्थ मंडळाची  स्थापना या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र. टीआरजी- 1963,दि. 14.02.1963
28-11-60महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या कामात वाढ झाली.  त्यामुळे साहित्यविषयक उपक्रम  व विश्वकोशातील नोंदी या कामांकरीता दोन स्वतंत्र किार्यालयांमध्ये कामाचे विभाजन या शासन निर्णयाद्वारे  करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्र. बिएलसी-1080/ 1167/वीस, दि. 28 नोव्हेंबर, 1960
19-11-60मराठी भाषेतील साहित्य, इतिहास आणि संस्कृती यावर  संशोधन करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने याद्वारे राज्यस्तरावर  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासनाकडून निर्णय  घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र. बिएलसी-1060-के, दि. 19 नोव्हेंबर, 1960
06-07-60भाषा संचालनालयाची स्थापना व त्याअंतर्गत भाषा संचालक हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र. ओएफएल- 1159-बी,दि. 06.07.1960
02-07-55शासकीय कर्मचा-यांनी उत्तीर्ण करावयाच्या एतदर्थ मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या हिंदी भाषा परीक्षा  - सदर शासन निर्णयामध्ये विवरणपत्र.A मध्ये ज्या  वर्ग ३ च्या कर्मचा-यांनी हिंदी भाषेची उच्चश्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण करावयाची आहे, त्यांची पदनामे दिली आहेत.  तसेच विवरणपत्र B मध्ये बोलभाषा श्रेणी परीक्षा ज्यांनी उत्तीर्ण करावयाची आहे  ती पदनामे देण्यात आली आहेत. शासन निर्णय क्र.ईएक्सआर-११५५, दि.२ जुलै, १९५५.
01-09-51संविधानातील अनुच्छेद ३४३ आणि ३४५ नुसार केंद्रीय भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा वापर करावयाचा असल्याने हिंदी भाषा कर्मचा-यांना चांगल्या प्रकारे अवगत असण्यासाठी विशिष्ट ४ संस्थांकडून घेण्यात येत असलेल्या  हिंदी भाषा परीक्षा शासकीय कर्मचा-यांनी उत्तीर्ण होणे या शासन निर्णयान्वये अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्र.२५४१/३४,दि. १ सप्टेंबर, १९५१.