त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र

त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी कार्यालयांनी ते करीत असलेल्या मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही.... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

0 Comments

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर

शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत दिनांक २९ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

0 Comments

वाचन प्रेरणा दिन

माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करण्याबाबत.  शासन परिपत्रकाची प्रत डाऊनलोड करा....

0 Comments

शासकीय प्रकाशनांवर ४० टक्के सवलत

मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शासकीय प्रकाशनांची विक्री खाजगी वितरकांमार्फत करण्यास व शासकीय प्रकाशनांवर ४० टक्के सवलत देण्यास मान्यता देण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा.....

0 Comments

अन्य साहित्य संमेलनांना अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०१० अंतर्गत “अन्य साहित्य संमेलनांना अर्थसहाय्य” या  योजनेमध्ये साहित्य संस्थांचा सहभाग वाढवून अनुदानात वाढ करण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा....

0 Comments

पुस्तकांचे गाव

राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचेमार्फत “पुस्तकांचे गाव” भिलार ही योजना कार्यान्वित करण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा....

0 Comments

नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांची/चर्चासत्रांची संख्या वाढवणे. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा...

0 Comments

मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र, मुंबई जागेच्या समितीस मुदतवाढ

मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र, मुंबई -उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा...

0 Comments

मराठी भाषा भवन उपकेंद्रासाठी अतिरिक्त जागेचे शुल्क अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता

मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त १०१८.७२ चौ.मी. जागेचे शुल्क अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा..

0 Comments

End of content

No more pages to load