राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत...शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा....

0 Comments

ऐरोली, नवी मुंबई येथील “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाबाबत समन्वयक अधिकारी प्राधिकृत करणे.

ऐरोली, नवी मुंबई येथील “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाबाबत समन्वयक अधिकारी म्हणून संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांना प्राधिकृत करणेबाबत...शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा....

0 Comments

“शासन शब्दकोश भाग-१” या भ्रमणध्वनी उपयोजकास (Mobile App) शासन स्तरावर प्रसिध्दी मिळणेबाबत.

“शासन शब्दकोश भाग-१” या शासन व्यवहारासाठी व न्याय व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्त अशा भ्रमणध्वनी उपयोजकाला (Mobile App) मंत्रालयीन स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी मिळवून देण्याबाबत. शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा...

0 Comments

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना (शुध्दिपत्रक).....शासन शुध्दीपत्रकाची प्रत स्थापित करा

0 Comments

इंग्रजी मजकुराचा मराठी भाषेमध्ये व मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकांची नामिका स्थापन करण्याबाबत

इंग्रजी मजकुराचा मराठी भाषेमध्ये व मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकांची नामिका स्थापन करण्याबाबत..... शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा.

0 Comments

त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र

त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी कार्यालयांनी ते करीत असलेल्या मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही.... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

0 Comments

End of content

No more pages to load