ऐरोली, नवी मुंबई येथील “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाबाबत समन्वयक अधिकारी म्हणून संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांना प्राधिकृत करणेबाबतशासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा….

Leave a Reply