मराठी भाषा विभाग व क्षेत्रीय कार्यालये यांची नवीन संकेतस्थळे

मराठी भाषा विभाग व क्षेत्रीय कार्यालये यांच्या अधिकृत नवीन संकेतस्थळांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत. शासन परिपत्रकाची प्रत डाऊनलोड करा..

0 Comments

मराठी भाषा भवन उपकेंद्राच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता

मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.  शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901221129503533

मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901221327248033

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901221327213433

विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीयकार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901111706385633

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901031136218833

विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - सन 2018 व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901031136358233

मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901021728532933

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201812311726390633

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती वर्षवार ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

End of content

No more pages to load