“शासन शब्दकोश भाग-१” या भ्रमणध्वनी उपयोजकास (Mobile App) शासन स्तरावर प्रसिध्दी मिळणेबाबत.

“शासन शब्दकोश भाग-१” या शासन व्यवहारासाठी व न्याय व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्त अशा भ्रमणध्वनी उपयोजकाला (Mobile App) मंत्रालयीन स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी मिळवून देण्याबाबत. शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा...

0 Comments

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना (शुध्दिपत्रक).....शासन शुध्दीपत्रकाची प्रत स्थापित करा

0 Comments

इंग्रजी मजकुराचा मराठी भाषेमध्ये व मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकांची नामिका स्थापन करण्याबाबत

इंग्रजी मजकुराचा मराठी भाषेमध्ये व मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकांची नामिका स्थापन करण्याबाबत..... शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा.

0 Comments

त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र

त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी कार्यालयांनी ते करीत असलेल्या मराठी भाषेच्या वापराबाबत प्रकट करावयाचे स्वयंघोषणापत्र व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही.... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

0 Comments

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत..... शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा.

0 Comments

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर

शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत दिनांक २९ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत... शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

0 Comments

महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम 2020 याची अंमलबजावणी (मराठी व इंग्रजी)

महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम 2020 याची अंमलबजावणी (मराठी व इंग्रजी) ..... अधिनियमाची प्रत स्थापित करा.

0 Comments

End of content

No more pages to load