“शासन शब्दकोश भाग-१” या शासन व्यवहारासाठी व न्याय व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्त अशा भ्रमणध्वनी उपयोजकाला (Mobile App) मंत्रालयीन स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी मिळवून देण्याबाबत. शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा…

Leave a Reply