राज्यात व राज्याबाहेर मराठी भाषेचा विकास व्हावा या उद्देशाने दि.१ मे १९९२ पाासून  राज्य मराठी विकास संस्था या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.

क्र. इएसटी-5592/448/ 92/प्रशा-1,दि. 20.04.1992

Leave a Reply