महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या कामात वाढ झाली.  त्यामुळे साहित्यविषयक उपक्रम  व विश्वकोशातील नोंदी या कामांकरीता दोन स्वतंत्र किार्यालयांमध्ये कामाचे विभाजन या शासन निर्णयाद्वारे  करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय क्र. बिएलसी-1080/ 1167/वीस, दि. 28 नोव्हेंबर, 1960

Leave a Reply