भाषा संचालनालयाची स्थापना व त्याअंतर्गत भाषा संचालक हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय क्र. ओएफएल- 1159-बी,दि. 06.07.1960

Leave a Reply