उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश – याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 च्या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या प्रयोजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल-1099/ प्र.क्र.90/99/20-ब,   दि. 31 ऑगस्ट, 2000    

 

Leave a Reply