महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, 1966 – या नियमात नमूद  केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.01 मे, 1966 पासून अनिवार्य करमहाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, 1966 – या नियमात नमूद  केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.01 मे, 1966 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. ण्यात आले आहे.

शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल- 1066 (एक)/एम, दि. 30 एप्रिल, 1966

Leave a Reply