महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, 2015 – याद्वारे महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 यामध्ये “महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

सन 2015 चा महाराष्ट्र अधिनियमक्र. 36 , महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.21 ऑगस्ट, 2015  

Leave a Reply