शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक तसेच इंग्रजी लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा सन 2012 नंतर पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply