श्रीमती मी.रा.पाटील यांचा सचिव (गट-अ), महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ या पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply