राज्यात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तू, संगणकीय प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान उपकरण, भ्रमणध्वनी इत्यादी मध्ये राजभाषा मराठीचा वापर करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply