महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामध्ये विश्वकोशाच्या कामासाठी बाहेरून येणा-या अभ्यागत संपादकांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply