महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या बैठकीच्या आयोजनासाठी अपेक्षित खर्चाची रक्कम संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरीत करण्यास सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना कायमस्वरूपी मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply