भाषा संचालनालयातील श्री.अ.शां.गोसावी, भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांना नियमित पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply