एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास कायमस्वरूपी मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply