महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ कार्यालयातील सचिव (गट-अ) व सहायक सचिव (गट-ब) (राजपत्रित) या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply