अनुवादकांच्या सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा व पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणारी विभागीय परीक्षा यासाठी नेमलेले प्राश्निक, परीक्षक, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply