भाषा संचालनालयातील गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील पदे वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 2 जून 2015 च्या कमाल मर्यादेतून वगळण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply