भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना दि. १.०३.२०१७ ते दि. ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply