भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (मराठी), गट-ब (अराजपत्रित) व अनुवादक (मराठी), गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply