मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांचा दि. 1.1.2012 ते दि. 1.1.2016 या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply