माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 5 (1) व 5 (2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply

X
Skip to content