महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळास 16- प्रकाशने या उद्दिष्टासाठी पूरक मागणीव्दारे अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply