भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2014, दि.1.1.2015, दि.1.1.2016, दि.1.1.2017 व दि 1.1.2018 रोजीच्या तात्पुरत्या सामायिक ज्येष्ठतासूच्या. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X