महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०१० अंतर्गत “अन्य साहित्य संमेलनांना अर्थसहाय्य” या  योजनेमध्ये साहित्य संस्थांचा सहभाग वाढवून अनुदानात वाढ करण्याबाबत. शासन निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा….

Leave a Reply