भाषा संचालनालयाकडे प्राप्त होणा-या मराठी मजकुराचा इंग्रजीत  अनुवाद करण्याच्या कामासाठी भाषा तज्ञांची नामिका सदर शासन निर्णयान्वये नव्याने स्थापन  करण्यात आली आहे.

शासन निर्णय क्र.नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२,दि.२५ जानेवारी, २०१८

Leave a Reply