दि. १ मे ते १५ मे या कालावधीऐवजी  ”मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा”  दि.१ जानेवारी ते १५ जानेवारी या कालावधीत साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय क्र.मभापं २०१५/ प्र.क्र.७०/भाषा-२ दि.२२ जुलै, २०१५

Leave a Reply