महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखन व इंग्रजी टंकलेखक यांच्यासाठी सक्तीची मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखन परीक्षा ) (सुधारणा)  नियमावली, 1993 – दि.06.05.1991 च्या “महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंगजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत” अधिसूचनेमध्ये या नियमान्वये परीक्षेसाठी अर्ज पाठविण्यासंदर्भातील महिन्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासन अधिसूचना क्र. टंलेप्र- 1081/ सीआर/344/वीस-ब,दि. 30 सप्टेंबर, 1993

Leave a Reply