भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक, भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा उप संचालक (विधी), गट-अ, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) व भाषा अधिकारी (हिंदी), गट-ब या सहा पदांचे सेवाप्रवेश नियम सुधारित करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply