श्रीमती वि.ल.डोनीकर यांचा सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या (गट-ब) मधील पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply