श्रीमती सु.ग.पवार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (गट-ब) संवर्गातील पदावरील सेवा जोडून देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply