महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील सहायक हे पदनाम वरिष्ठ लिपिक या पदनामामध्ये रुपांतरित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply