अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) मधील तरतुदीनुसार मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील पदे अपंग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply