भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2012 रोजीचीअंतिमसामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply