मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मध्ये मागासवर्गीयांच्या सरळसेवा / पदोन्नती पदांचा तपशिल.

 (मराठी भाषा विभाग (खुद्द) ची माहितीसरळसेवा)

दिनांक ३१.०८.२०१९ अखेरचा सरळसेवा / मंजूर / कार्यरत / रिक्त पदांचा गोषवारा

प्रवर्ग टक्केवारी

(वाहन चालक)

  (शिपाई)

मंजूर कार्यरत रिक्त मंजूर कार्यरत रिक्त मंजूर कार्यरत रिक्त मंजूर कार्यरत रिक्त
अजा १३%  

 

गट- अ,ब व क संवर्गातील लिपिक टंकलेखक यांची नियुक्ती सरळ सेवेने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येते.

अज ७%
विजा-अ ३%
भज-ब २.५०%
भज-क ३.५०%
भज-ड २%
विमाप्र २%
इमाव १९%
खुला ४८% ४ *
                                                                                           एकूण २ **
*(“ड” संवर्गातील खुल्या पदावर कार्यरत ३ शिपाई अ.जा.प्रवर्गातील आहेत.)
**(सा.प्र.विभागाच्या मान्यतेने २ वाहन चालक बाह्य यंत्रणेव्दारे भरण्यात आले आहेत)
(मराठी भाषा विभाग (खुद्द) ची माहितीपदोन्नती)

                                           याबाबतची कार्यवाही  सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येते.