शासन निर्णय रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3, दिनांक 10 सप्टेंबर, 2012 व पुरस-1012/प्र.क्र.111/2012/भाषा-3, दिनांक 03 मार्च, 2014 अन्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत

  • प्रौढ वाङमय विभागात २२ वाङ्मय पुरस्कार
  • बालवाङ्मय विभागात ६ पुरस्कार
  • प्रथम प्रकाशन विभागात ६ पुरस्कार
  • सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार १

असे एकूण ३५ राज्य वाङ्मय पुरस्कार लेखकांना प्रदान करण्यात येतात.

विविध पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांच्या अधिक माहितीसाठी साहित्य संस्कृती मंडळाच्या पानाची लिंक

X