मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालयासमोर, मुंबई – ४०० ०३२.

संकेतस्थळ

https://marathi.gov.in

 

श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा      सचिव, मराठी भाषा विभाग २२०२७६४९

२२७९४१६७

श्री.हर्षवर्धन तु. जाधव प्र.उप सचिव, मराठी भाषा विभाग २२०२७६४९
२२७९४१६७
h.jadhav@nic.in
   (रिक्त) अवर सचिव
(गृह व्यवस्थापन)
२२८५१६३९
२२७९४१६५
श्रीम. नंदा मा. राऊत अवर सचिव
(भाषा)
२२८५२२९८
२२७९४१६६
nanda.raut@nic.in
श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव अवर सचिव
(आस्थापना)
२२८५१२२२
२२७९४१६४
h.jadhav@nic.in
श्री. अजय धो. भोसले कक्ष अधिकारी (भाषा-३) २२७९४१६८ ajay.bhosale@nic.in
श्री. मंगेश प. कुडतरकर कक्ष अधिकारी (आस्था-२) २२७९४१६९ mangesh.kudtarkar@ nic.in
श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर  कक्ष अधिकारी (अ.का.)(रोखशाखा) २२७९४२६७ aishvarya.govekar@nic.in
श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर कक्ष अधिकारी (आस्था-१) २२७९४१७० aishvarya.govekar@nic.in
श्रीम. राजश्री उ. बापट कक्ष अधिकारी (भाषा-२) २२७९४१७० rajashri.bapat@nic.in
श्रीम. सुप्रिया कि. घोटाळे कक्ष अधिकारी (नोंदणीशाखा) २२७९४१६९ supriya.ghotale@nic.in
रिक्त कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) २२७९४१६८ pradip.bhintade@nic.in
रिक्त कक्ष अधिकारी (भाषा-१) २२७९४१६८ kalpana.jadhav@nic.in