मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालयासमोर, मुंबई – ४०० ०३२.

संकेतस्थळ

https://marathi.gov.in

 

श्रीम.मनीषा पाटणकर-म्हैसकर अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग २२०२७६४९
२२७९४१७०
sec.marathibhasha@maharashtra.gov.in
श्रीम. उर्मिला धादवड अवर सचिव, (आस्थापना,  अर्थसंकल्प) २२८५१६३९
२२७९४१६५
urmila.dhadawad@nic.in
श्री. नितिन जो. डंगारे अवर सचिव,  (भाषा-१, गृह व्यवस्थापन, रोखशाखा)       — nitin.dangare@nic.in
श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर कक्ष अधिकारी (भाषा-३) २२७९४१६८  aishvarya.govekar@nic.in
श्रीम. वै. ल. वाघमारे कक्ष अधिकारी (आस्था-२) २२७९४१६८ vaishali.anapat@nic.in
श्रीम. वासंती मि. काळे कक्ष अधिकारी (रोखशाखा) २२७९४२६७ vasanti.kale@nic.in
श्री. प. नं. बहुरे कक्ष अधिकारी (आस्था-१) २२७९४१७० bahure.parsram@nic.in
श्रीम. राजश्री उ. बापट कक्ष अधिकारी (भाषा-२) २२७९४१७० rajashri.bapat@nic.in
श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर कक्ष अधिकारी (अ.का.) (अर्थसंकल्प)  २२७९४१६८  aishvarya.govekar@nic.in
श्री. अशोक काजारे कक्ष अधिकारी (अ.का.) (नोंदणीशाखा)
२२७९४१६९ vasanti.kale@nic.in
श्री. मा. ल. ल्हायकर कक्ष अधिका, (भाषा-१) २२७९४१६८ maruti0035@gmail.com