मराठी भाषा विभाग,
दू.क्र./फॅक्स क्र.- २२८३६८७७
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालयासमोर, मुंबई – ४०० ०३२.

संकेतस्थळ

https://marathi.gov.in

श्री.भूषण गगराणी प्रधान सचिव, मराठी भाषा
(अतिरिक्त कार्यभार)
२२०२०६८० gagarani@ias.nic.in
श्रीमती अपर्णा अ.गावडे सह सचिव, मराठी भाषा विभाग २२०२७६४९
२२७९४१६७
aparna.gawde@nic.in
श्रीम. शोभा सु. निपसे अवर सचिव
(गृह व्यवस्थापन)
२२८५१६३९
२२७९४१६५
shobha.nipse@nic.in
श्रीम. नंदा मा. राऊत अवर सचिव
(अर्थसंकल्प)
२२८५२२९८
२२७९४१६६
nanda.raut@nic.in
श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव अवर सचिव
(आस्थापना)
२२८५१२२२
२२७९४१६४
h.jadhav@nic.in
श्री. अजय धो. भोसले कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प)
कक्ष अधिकारी (भाषा-१)
२२७९४१६८ ajay.bhosale@nic.in
श्री. मंगेश प. कुडतरकर कक्ष अधिकारी (आस्था-2) २२७९४१६९ mangesh.kudtarkar@ nic.in
श्री. सुरेंद्र तु. साळवी कक्ष अधिकारी (रोखशाखा) २२७९४२६७ surendra.salvi@nic.in
श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर कक्ष अधिकारी (आस्था-१) २२७९४१७० aishvarya.govekar@nic.in
श्रीम. राजश्री उ. बापट कक्ष अधिकारी (भाषा-२) २२७९४१७० rajashri.bapat@nic.in
श्रीम. सुप्रिया कि. घोटाळे कक्ष अधिकारी (नोंदणीशाखा) २२७९४१६९ supriya.ghotale@nic.in
X
Skip to content