महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी भाषा समितीची स्थापना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या  या ज्ञापनान्वये करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे ज्ञापन क्र.२५६२३/ड -३ (अंदाज समिती)दि.१४ सप्टेंबर, २०१७.

Leave a Reply