दि.१ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली असल्याने १ मे हा राजभाषा मराठी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय क्र.मभावा-१०९६/११६/ प्र.क्र.७/ ९६/२० ब,दि.१० एप्रिल, १९९७.

Leave a Reply