राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी उत्तीर्ण व्हावयाच्या हिंदी भाषा परीक्षा, नियम, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तके – या शासन निर्णयान्वये पूर्वीच्या नियमांमध्ये, अभ्यासक्रमांमध्ये काही फेरबदल करण्यात आले आहेत.

शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१९७६-२८, दि.१०जून, १९७६.

Leave a Reply