१) भारताचे संविधान (शासकीय कामकाजाच्या भाषेसंदर्भात तरतूद) अनुच्‍छेद ३४३ ते ३५१ २) महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम,१९६४ ३) महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ (मराठी व इंग्रजी) दि.२१.०८.२०१५ ४) महाराष्ट्र राजभाषा वर्जित प्रयोजने नियम, दि. ३०.०४.१९६६.

 

नियमांची प्रत येथे डाऊनलोड करा….

 

 

Leave a Reply