राज्याचे पुढील 25 वर्षाचे मराठी भाषा विषयक धोरण ठरविण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीमार्फत विभागवार सहविचार बैठका घेण्यास मंजूरी देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply