माहितीचा अधिकारी अधिनियम 2005 कलम 5 (1) व ५(2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19(1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply