श्रीमती सु.ग.पवार यांचा सचिव(गट-अ), महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ या पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply