श्रीमती मी.रा.पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांची महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट-अ) पदावरील सेवा जोडून देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply